Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN 74/14) te čl. 23 Statuta od dana 30.11.2010.godine, na sjednici Skupštine START-UP udruge,  održane dana 16.03.2015. godine usvojen je sljedeći:

STATUT

START-UP

Udruge za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Udruge START-UP (u daljnjem tekstu: Udruga) uređuje se status, naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje Udruge, ciljana skupina udruge, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo te prava i obveze članova Udruge, unutarnje ustrojstvo Udruge te njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti njihovih članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti Udruge, materijalno-financijsko poslovanje, javnost rada, način stjecanja imovine, prestanak Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge te druga pitanja od značaja za rad Udruge.

Članak 2.

Udruga je u svom djelovanju samostalna.

Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

Udruga je osnovana s ciljem djelovanja prvenstveno na području Istarske županije, a potom na području Republike Hrvatske i inozemstvu.

Članak 3.

 Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik. 

Odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja.

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat i znak.

Znak udruge čini crnim, podebljanim, štampanim slovima ispisano ime udruge START-UP, na način da se između START i UP nalazi zelena strelica sa sjenom koja je okrenuta prema gore, a nakon nje slijede slova UP koja su okrenuta okomito.

Udruga ima pečat koji je pravokutnog oblika, veličine 25x50 mm, a sadrži znak i puni naziv udruge.

Članak 5.

U Udruzi nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Udruge osigurava se i ostvaruje putem internet stranice i drugih sredstva javnog informiranja i komuniciranja sukladno zakonu.

 1. NAZIV  I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 7.

Puni naziv Udruge glasi: Start-up Udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanje  mladih ljudi.

Skraćeni naziv Udruge glasi: Start-up Udruga.

Članak 8.

Sjedište udruge je u Fažani, Dragonja 12, Valbandon.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

 1. CILJ, CILJANA SKUPINA, DJELATNOST I CILJEVI UDRUGE

Članak 9.

Cilj udruge je da svojim djelovanjem pridonosi:

 • poticanju samozapošljavanja i zapošljavanja mladih ljudi
 • promicanju i unapređivanju poduzetništva i poduzetničke kulture mladih ljudi
 • zaštiti i promicanju prava i interesa svojih članova na području RH
 • promicanju i unapređivanju informatizacije i informatičke kulture među mladim ljudima
 • promicanju volonterstva i uspostavljanje komunikacije mladih i poduzetnika
 • poticanju mladih na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje
 • podupiranju suradnje i savjetovanje za pripremu, implementaciju, evaluaciju i provedba projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Ciljana skupina udruge su: GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA (020), NEZAPOSLENI (039), OBRAZOVNE USTANOVE (043), POSLODAVCI (069), POSLOVNE ORGANIZACIJE (070), STUDENTI (088), UČENICI (093), VOLONTERI (099) I OSTALI (115).

Članak 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva udruga obavlja djelatnosti iz sljedećih oznaka Klasifikacije djelatnosti udruga:

-       oznaka 2: Demokratska, politička kultura, a posebno

-       oznaka 8: Međunarodna suradnja, a posebno

  • Obrazovanje

-       oznaka 9: Obrazovanje, znanost i istraživanje, a posebno:

  • Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
  • Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

-       oznaka 10: Održiv razvoj, a posebno:

-       oznaka 17: Ostala područja djelovanja

a koje odgovara sljedećem području djelovanja:

 • povezivanje i okupljanje mladih i poduzetnika zainteresiranih za zajednički rad te savjetovanje iz poduzetništva i realizacija različitih projekata na području djelovanja udruge
 • izdavanje glasila, priručnika, brošura i letaka iz djelatnosti udruge
 • briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova
 • predlaganje projekata značajnih za područje na kojem djeluje, kao i šire
 • poduzima aktivnosti usmjerene ka promicanju sudjelovanja u zajedničkim projektima radi promicanja zapošljavanja financiranim iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja
 • kontinuirano informiranje članove Udruge i drugih korisnika o provedenim aktivnostima putem višejezične web-stranice;

Članak 11.

Udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća i ciljeva, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • uslužna djelatnost i to:

-       organizacija konferencija

-       izrada poslovnih planova i investicijskih studija

-       izrada strategija

-       organizacija događaja (event management)

-       održavanje predavanja

-       savjetovanje iz poduzetništva

-       konzultantske usluge za pripremu, implementaciju, evaluaciju projektnih prijedloga za EU fondove i ostala sredstva nacionalnih i međunarodnih donatora

a sve sukladno specijalnim propisima koji se odnose na te djelatnosti.

Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

 1. ČLANOVI UDRUGE

Članak 12.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba čija je djelatnost slična ili ista kao ona od Udruge, a koje prebivaju /ili imaju sjedište na području Istarske Županije odnosno Republike Hrvatske.

Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupirajuće i počasno.

Redovnim članom može postati svaka fizička osoba iz čl. 12 ovog Statuta od 18 do 35 godina.

Podupirajući i počasni članovi su članovi Udruge koji nemaju pravo odlučiva­nja u tijelima Udruge.

Podupirajućim članom može postati svaka fizička osoba koja ne zadovoljava starosne uvjete te svaka fizička osoba koja ispunjava starosne uvjete iz drugog stavka ovog članka, no nije u mogućnosti aktivno sudjelovati kao redovan član Udruge.

Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja doprinosi ugledu Udruge i djeluje na njenoj promidžbi i razvoju.

Članak 14.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Izvršni odbor natpolovičnom većinom glasova i to po primitku molbe za prijem kandidata.

Odluku o dodjeli počasnog i podupirajućeg članstva donosi Izvršni odbor na prijedlog člana Izvršnog odbora.

Članak 15.

Prava i obveze redovnih članova su da:

 • biraju i budu birani u tijela Udruge (redovni članovi)
 • budu izvješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
 • aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarenju njenih djelatnosti
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njenih tijela
 • se pridržavaju odredbi svog Statuta i drugih općih akata Udruge
 • čuvaju i promiču ugled Udruge
 • učestvuju u radu Skupštine i njezinih tijela u koje su izabrani i
 • da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.

Podupirajući i počasni članovi Udruge imaju pravo prisustvovati sjednicama tijela upravljanja, ali bez prava odlučivanja te biti upoznati s programom i radom ove Udruge.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge kao i kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Udruge
 • smrću člana udruge.

Članak 17.

Postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova provodi Izvršni odbor. Postupak se pokreće na prijedlog Predsjednika udruge ili drugom odlukom Izvršnog odbora. Stegovna odgovornost definira se kao povreda odredbi Statuta ili ugrožavanje interesa Udruge ili prouzročene štete Udruzi i njezinom članstvu.

Stegovne mjere su:

-       Pisani ukor

-       Isključenje iz članstva

Protiv odluke Izvršnog odbora na kojeg se prethodno navedena odluka odnosi, dopuštena je žalba u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke. Žalba se podnosi u dva primjerka Izvršnom odboru, a o istoj odlučuje Skupština udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 18.

Udruga vodi popis članova.

Popis članova može se voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (npr. u papirnatom obliku).

Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.

 1. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE POSLOVIMA UDRUGE

Članak 19.

Članovi upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima udruge te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Tijela udruge su:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Predsjednik/-ca Udruge
 4. Dopredsjednik/-ca Udruge
 5. Tajnik/-ca Udruge

 1. Skupština

Članak 20.

Skupština je najviši organ upravljanja Udrugom.

Skupštinu udruge čine isključivo redovni članovi udruge.

Članak 21.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Svake pete godine saziva se redovna izborna sjednica Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja redovnih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju nedostatka kvoruma sjednica Skupštine se odgađa za osam dana i o tome se obavještavaju svi članovi udruge.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jedno mjesto u tijelima i organima udruge javi više kandidata.

Odluke su pravovaljane ako je 1/2 prisutnih članova glasovalo « ZA» ili «PROTIV» prijedloga.

Članak 22.

Skupštinu saziva predsjednik udruge ili u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik:

 • kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
 • na temelju zaključka Izvršnog odbora,
 • na zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) članova.

U slučaju isteka manda tijela udruge, Skupštinu će sazvati zadnje upisani Predsjednik u Registru udruga Republike Hrvatske. Ako to ne učini u roku od 30 dana od dana isteka mandata, ista će se sazvati na zahtjev 1/3 članova postupkom propisanim u Statutu udruge.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva 1/3 članova Udruge za sazivanjem sjednice Skupštine, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se članovima odnosno predstavnicima najmanje sedam (7) dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značenja iziskuju prosudbenu raspravu ili se predlaže rasprava o statusnim pitanjima (prestanak rada, stečaj, likvidacija, imenovanje i razrješenje likvidatora, udruživanje itd.) materijali za raspravu dostavljaju se najmanje petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine. U takvim i drugim slučajevima za donošenje odluke potrebna je većina svih članova odnosno izabranih predstavnika u Skupštini udruge.

Poziv i materijali za Skupštinu mogu biti dostavljeni:

-       poštom

-       elektroničnom poštom

U izuzetnim slučajevima i situacijama predsjednik odnosno dopredsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Članak 23.

U radu Skupštine mogu sudjelovati gosti koje poziva na Skupštinu sazivač.

Članak 24.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Udruge ili po njegovom ovlaštenju član Izvršnog odbora.

Skupština bira zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

Članak 25.

Skupština:

 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje udruge
 • bira i razrješava likvidatora udruge
 • bira i razrješava Predsjednika udruge, članove Izvršnog odbora uključivo dopredsjednika udruge, te druga tijela udruge ako tako zbog važnosti predloži Izvršni odbor
 • usvaja Plan rada i Financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
 • usvaja Strateški plan udruge
 • usvaja viziju i misiju udruge
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće
 • utvrđuje smjernice za natjecanje pri dodjeli financijskih sredstava u programima javnih potreba te objedinjuje i usklađuje
 • donosi odluku o statusnim promjenama

 1. Izvršni odbor

Članak 26.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo udruge koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima udruge.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Članove Izvršnog odbora imenuje i opoziva Skupština.

Članak 27.

Izvršni odbor obavlja izvršne funkcije i druge funkcije određene ovim Statutom.

Izvršni odbor ima pet članova, od kojih tri člana imaju funkcije predsjednika, dopredsjednika i tajnika.

Dopredsjednik i članovi Izvršnog odbora biraju se na prijedlog predsjednika udruge iz redova članova udruge, na vrijeme od pet (5) godina i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik, dopredsjednik udruge i tajnik članovi su Izvršnog odbora po položaju.

Članak 28.

Članu Izvršnog odbora prestaje mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

-       razrješenjem od strane Skupštine

-       na osobni zahtjev.

Skupština Udruge može, na prijedlog najmanje 1/3 prisutnih članova Skupštine Udruge, razriješiti dužnosti člana Izvršnog odbora ukoliko član Izvršnog odbora ne obavlja dužnosti u skladu s ovim Statutom ili šteti ugledu Udruge.

Ukoliko se dužnosti razrješava Izvršni odbor, Skupština tada bira novi Izvršni odbor sa punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine (do 2 člana) članove Izvršnog odbora Skupština bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 29.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se u pravilu najmanje jednom u tri (3) mjeseca, a saziva ih predsjednik udruge, a u slučaju spriječenosti u izuzetnim slučajevima i dopredsjednik. U slučaju potrebe sjednice se mogu održavati i češće.

Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu sedam (7) dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.

Sjednica se može održati putem videolinka ili telefonski.

U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Izvršnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastaviti će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika udruge, sjednicu Izvršnog odbora saziva dopredsjednika udruge ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev:

 • Najmanje četiri (4) člana Izvršnog odbora udruge
 • Najmanje jedne petine (1/5) svih članova udruge

Članak 30.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 31.

Članovi Izvršnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su Skupštini udruge.

Skupština u ostvarivanju svojih prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut  ili nije izvršio odluke Skupštine.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti svaki redovni član udruge odnosno predsjednik ili dopredsjednik.

Članak 32.

Izvršni odbor Udruge:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština
 • priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština
 • imenuje i razrješava tajnika udruge
 • provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine udruge
 • donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje udruge i izvršavanje programa udruge ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine
 • utvrđuje prijedlog Financijskog plana i završnog računa udruge
 • izvršava Financijski plan udruge i u okviru Financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava
 • upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima udruge
 • donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja udruge
 • imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela udruge, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom udruge ili koje mu povjeri Skupština
 • rješava i u drugim pitanjima propisanima Zakonom i ovim statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

Izvršni odbor može povjeriti pravnoj osobi obavljanje stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova.

 1. Predsjednik

Članak 33.

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje tri člana u Skupštini.

Mandat predsjednika traje pet (5) godine i isti može ponovo biti biran.

Predsjednik udruge je po položaju Predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik udruge odgovara za zakonitost rada Udruge te je za svoj rad odgovoran Skupštini i Izvršnom odboru Udruge.

Predsjednik može biti izabran ako je za njega glasovalo ½ prisutnih članova. Ako je više kandidata i nijedan nema ½ glasova u novi krug idu dva kandidata s najviše glasova. U drugom krugu pobjeđuje onaj kandidat koji dobije najviše glasova prisutnih članova.

Članak 34.

Predsjednik je zakonski zastupnik i predstavnik Udruge.

Članak 35.

Predsjednik:

 • rukovodi radom Udruge, te zastupa i predstavlja Udrugu
 • usklađuje rad Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Udruge
 • saziva, predsjedava i rukovodi sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor
 • dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge

D) Dopredsjednik

Članak 36.

Udruga ima jednog dopredsjednika Udruge.

Dopredsjednik udruge pomaže predsjedniku u njegovom radu, te ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Dopredsjednik Udruge bira Skupština Udruge, na prijedlog predsjednika, iz redova članova Skupštine predstavnika u Skupštini, na vrijeme od pet (5) godina.

Dopredsjednik može biti izabran ako je za njega glasovalo ½ prisutnih članova. Ako je više kandidata i nijedan nema ½ glasova u novi krug idu dva kandidata s najviše glasova. U drugom krugu pobjeđuje onaj kandidat koji dobije najviše glasova prisutnih članova.

Mandat dopredsjednika Udruge se može ponoviti.

Dopredsjednik Udruge je ujedno i zamjenik predsjednika Skupštine i Izvršnog odbora.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 37.

Dopredsjednik:

 • zastupa i predstavlja Udrugu
 • pomaže u radu predsjedniku u pripremi nacrta i prijedloga općih akata koje donose Skupština i Izvršni odbor
 • u slučaju spriječenosti predsjednika obavlja dužnosti predsjednika

 1. Tajnik

Članak 38.

Za tajnika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje tri člana u Skupštini. Tajnik može biti izabran ako je za njega glasovalo ½ (jedna polovina) prisutnih članova.

Tajnika imenuje Izvršni odbor.

Mandat tajnika traje pet (5) godina i može se izborom ponoviti.

Za svoj rad tajnik odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Udruge.

Članak 39.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Udruge, zbog čega nastanu štetne posljedice za Udrugu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine, Izvršnog odbora, predsjednika Udruge te zbog nezakonitog rada i zloupotrebe dužnosti.

O razrješenju tajnika odlučuje Izvršni odbor na prijedlog komisije, koju imenuje Izvršni odbor sa zadatkom da utvrdi osnovanost zahtjeva za razrješenje.

Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik ili Izvršni odbor.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti pisani zahtjev.

Članak 40.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje ga osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 41

Tajnik:

 • vodi registar članova i arhiv Udruge
 • brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Udruge
 • pomaže u radu predsjedniku Udruge i dopredsjedniku
 • brine o osiguravaju javnosti rada Udruge i poslovima informiranja
 • saziva sastanke u dogovoru s predsjednikom te vodi zapisnik

 1. NADZOR NAD RADOM UDRUGE I NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 42.

Članovi Udruge nadziru rad Udruge.

Za sljedeće su nadzore nadležni:

 • Za  izvršni nadzor , Ministarstvo uprave.
 • Za inspekcijski nadzor nad radom udruge, nadležni uredi.
 • Za inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti udruge nadležna ministarstva, odnosno druga tijela državne uprave.
 • Za nadzor nad financijskim poslovanjem udruga i podnošenjem propisanih financijskih izvješća, Ministarstvo financija.

 1. IMOVINA I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Članak 43.

Udruga funkcionira kao neprofitna organizacija.  Sva eventualno ostvarena dobit koristi se za: postizanje ciljeva Udruge, obavljanje i unapređivanje djelatnosti Udruge, te podmirenje troškova rada Udruge.

Udruga za svoje djelatnosti odgovara svom svojom imovinom.

O financijskom poslovanju Udruge brine tajnik Udruge.

Članak 44.

Za ostvarivanje utvrđenih programa Udruga osigurava sredstva iz imovine Udruge.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, sve pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava.

Članak 45.

 Za ostvarivanje utvrđenih programa udruga osigurava sredstva iz imovine Udruge.

 Imovinu Udruge čine :

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina
 • dobrovoljni prilozi i darovi
 • novčana sredstva koja je Udruga stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 • novčana sredstva koja je Udruga stekla obavljanjem djelatnosti sukladno članku 11. ovog Statuta
 • novčana sredstva koja je Udruga stekla financiranjem programa Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • nepokretne i pokretne stvari
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

O imovini se vodi posebna evidencija u skladu sa Zakonom.

Članak 46.

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa Zakonom  o udrugama, a na temelju Financijskog plana koji donosi Skupština za svaku kalendarsku godinu, te završnog računa kojeg usvaja Skupština po završetku svake kalendarske godine.

Izvršitelj Financijskog plana je predsjednik  odnosno član Izvršnog odbora ovlašten od strane istog tijela.

Članak 47.

Udruga funkcionira kao neprofitna organizacija.  Sva eventualno ostvarena dobit koristi se za: postizanje ciljeva Udruge, obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Udruge, te podmirenje troškova rada Udruge.

Mogući višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se Financijskim planom za narednu godinu.

U Udruzi se vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema propisima važećim za neprofitne organizacije i podnose se Skupštini na usvajanje.

Članak 48.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge ne odgovaraju za obveze Udruge.

Udruga može stjecati pokretne i nepokretne stvari.

Skupština Udruge donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Članak 49.

Udruga može stjecati nepokretne i pokretne stvari.

Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretnih stvari, kao i davanju u zakup nekretnina ako one postoje.

Članak 50.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 1. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 51.

Stručne, administrativne te računovodstvene poslove za potrebe udruge obavljaju članovi udruge ili druge fizičke ili pravne osobe ovlaštene od strane predsjednika Udruge.

VIII.    JAVNOST RADA

Članak 52.

Rad udruge je javan.

Javnost rada ostvaruje se:

 • pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima udruge, tijelima udruge i drugim osobama u čijem je to interesu
 • izdavanjem publikacija Udruge
 • na druge prigodne načine.

Iznimno, kada to zahtijeva sadržaj dnevnog reda, sjednice Udruge mogu biti zatvorene za javnost.

 1. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 53.

Udruga može ustanoviti i dodjeljivati nagrade i priznanja ustanovama, organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju poduzetništva mladih ljudi.

.

Članak 54.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

 1. PRESTANAK UDRUGE

Članak 55.

Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:

 1. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem,
 2. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Udruge, ako ona nije održana
 3. pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge
 4. pokretanje stečajnog postupka
 5. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz stavka1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.

Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju Udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Članak 56.

U slučajevima iz članka 55. stavka 1. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije Udruge.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.

Nad Udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka Udruge u kojem slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

Članak 57.

Brisanjem iz registra udruga, Udruga prestaje postojati.

Prestankom postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XI.       RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 58.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi Udruge ili članovi izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Izvršni odbor u skladu s člankom 39. ovog Statuta. U drugom stupnju nadležna je Skupština Udruge.

XII.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Statut kao i ostale akte, koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova odnosno predstavnika Udruge.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

Članak 60.

Opći akti udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne (1) godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 61.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor.

Članak 62

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini udruge.

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine udruge od 30.11.2010. godine.

predsjednik Udruge

____________________